Právní ujednání | OPTIMUS BROKERS s.r.o.

T: +420 234 760 351

E: optimusbrokers@optimusbrokers.cz

Právní ujednání

Výhrada autorského práva (copyright)

Vlastníkem internetových stránek www.optimusbrokers.cz je společnost OPTIMUS BROKERS s.r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1, IČ: 65 41 35 63, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Vlastník"). Provozovatelem internetových stránek je společnost ARSYline, s.r.o., se sídlem Polní 453, Bohuslavice, 747 19 IČ: 26873532 (dále jen „Provozovatel“).

Veškerý obsah webových stránek OPTIMUS BROKERS s.r.o., tedy zejména texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, veškerá vyobrazení, stejně jako jejich uspořádání na webových stránkách jsou předmětem ochrany dle zvláštních právních předpisů. Vlastníkovi náleží všechna autorská práva. Jakýkoli obsah těchto webových stránek nesmí být ve smyslu příslušných právních předpisů užíván bez souhlasu a/nebo licence oprávněné osoby. To neplatí, umožňuje-li takové užití výslovně zvláštní právní předpis.

Pravidla užívání internetových stránek www.optimusbrokers.cz

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.optimusbrokers.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Uživatel se zavazuje, že se při používání těchto internetových stránek bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly. Uživatel se tímto výslovně zavazuje, že internetové stránky Provozovatele nepoužije v jakékoliv, byť transformované podobě, k jakémukoliv, byť potenciálně možnému, poškození dobrého jména či práv Vlastníka, Provozovatele či ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty internetových stránek;

zasahovat do bezpečnosti internetových stránek;

přistupovat na internetové stránky, zadávat, měnit anebo číst data na internetové stránky za pomoci automatizovaných skriptů anebo dalšího speciálního programového vybavení umožňujícího dálkově zpracovávat anebo hromadně vytěžovat informace

využívat internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;

zasílat na internetové stránky zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;

šířit na těchto internetových stránkách jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály, které zasahují do práv Provozovatele, či do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

V případě porušení těchto pravidel Uživatelem, budou provozovatelem učiněny veškeré právní kroky vedoucí k ochraně jeho oprávněných zájmů. Uživateli, který narušuje výše uvedená pravidla, může být přístup na internetové stránky znemožněn.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

Ustanovení výše uvedených pravidel užívání internetových stránek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Informace o právech průmyslového vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna obchodní označení na webových stránkách společnosti OPTIMUS BROKERS s.r.o. chráněna dle zvláštních právních předpisů a jejich užití je možné pouze se souhlasem oprávněné osoby. Toto platí zejména pro ochranné známky a obchodní označení používaná společností OPTIMUS BROKERS s.r.o. , firemní loga, emblémy a jiné.

Výslovně se stanoví, že prostřednictvím webových stránek společnosti OPTIMUS BROKERS s.r.o. , se neuděluje žádný souhlas nebo licence k užití zde uveřejněného obsahu.

Omezení odpovědnosti

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. OPTIMUS BROKERS s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé na základě či v souvislosti s přístupem, využitím či nemožností využití těchto webových stránek, jakýmikoliv materiály, informacemi či doporučeními, které se na těchto stránkách objeví, rozhodnutími, která mohou být učiněna na podkladě informací uvedených na webových stránkách, s chybami či výpadky provozu či nabízených služeb, počítačovými viry, atd. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na veškeré typy náhrady škody bez ohledu na jejich druh.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít