Ochrana osobních údajů | OPTIMUS BROKERS s.r.o.

T: +420 234 760 351

E: optimusbrokers@optimusbrokers.cz

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Obecná ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují o tom, jak a pro jaké účely společnost OPTIMUS BROKERS s.r.o. získává, uchovává a dále zpracovává vaše osobní údaje v rámci své činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, tedy v souvislosti se zprostředkováním uzavření pojistných smluv s pojišťovnami. Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Osobní údaje, které zpracováváme, považujeme za důvěrné, zachováváme o nich mlčenlivost, klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a přísné dodržování zákonných pravidel zpracování.

Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí a podmínkou pro distribuci pojištění (poskytování nebo zprostředkování pojištění). Naší povinností je distribuovat pojištění s odbornou péčí, přičemž osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli na základě vašich požadavků, cílů a potřeb předložit návrh na sjednání pojištění a poskytnout doporučení. V rámci plnění našich povinností jsme dle ustanovení § 80 odst. 7 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), povinni zpracovávat osobní údaje týkající se fyzických osob zúčastněných na vzniku a změnách jím distribuovaného pojištění, a to včetně jejich rodných čísel.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále „Zásady ochrany Osobních údajů”) je informovat vás o tom, jak a proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, o vašich právech a o tom, jak tato práva můžete uplatňovat, a jaká opatření jsme přijali k ochraně vašich osobních údajů a k uplatnění vašich práv.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste fyzickou osobou, a/nebo vašich zaměstnanců a/nebo vašich rodinných příslušníků či dalších fyzických osob, pokud nám tyto údaje poskytnete (dále „Osobní údaje“). Údaje o zdravotním stavu patří mezi tzv. zvláštní kategorie Osobních údajů, někdy také nazývané jako „citlivé“ Osobní údaje.

2. Postavení společnosti OPTIMUS BROKERS s.r.o. 

Společnost OPTIMUS BROKERS s.r.o., se sídlem Praha, Nekázanka 880/11, PSČ 110 00, IČ 654 13 563, vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44803 (dále jen „samostatný zprostředkovatel“, „správce údajů“ nebo „my“) zpracovává vaše Osobní údaje v souvislosti se zprostředkováním pojištění mezi vámi a pojistitelem/pojišťovnou a dalšími činnostmi, které souvisí s výkonem práv a povinností podle takové pojistné smlouvy, včetně uplatňování práv z pojištění.

V případech, kdy oslovujeme zájemce o pojištění, předkládáme návrhy na sjednání pojištění a provádíme přípravné práce směřující ke sjednání pojištění, jsme obvykle v postavení správce Osobních údajů. Pokud zprostředkováváme pojištění jménem pojistitele či poskytujeme pomoc při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění, jsme v postavení zpracovatele Osobních údajů. Správcem Osobních údajů bude v takovém případě naše partnerská pojišťovna, pro kterou a z jejíhož pověření tyto činnosti zajišťujeme a které vaše Osobní údaje předáváme.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů:
telefon: +420 595 132 379
email:

4. Účely zpracování 

Při výkonu zprostředkování pojištění Osobní údaje zpracováváme za účelem:

(i) nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,
(ii) předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,
(iii) provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění,
(iv) sjednání nebo změně pojištění, nebo pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění,
(v) plnění povinností, které nám ukládají právní předpisy v oblasti distribuce pojištění či předpisy týkající se opatření proti tzv. praní špinavých peněz (identifikace a kontrola klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů)
(vi) zasílání obchodních sdělení, jako jsou např. informace o námi zprostředkovávaných nabídkách pojistných produktů na trhu či informace o námi pořádaných akcích (dále jen souhrnně „marketingové účely“), pokud jste nám poskytli souhlas s využitím vašich kontaktních údajů pro tyto účely nebo pokud a v rozsahu v jakém jsme k takovému zasílání oprávněni dle platných právních předpisů (např. zákon 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

Z důvodu vašeho postavení zájemce o pojištění vás samotných a/nebo vašich zaměstnanců a/nebo vašich rodinných příslušníků potřebujeme znát Osobní údaje, abychom mohli zprostředkovat pojištění
a vykonávat činnosti dle bodů (i) až (v) výše ve vztahu k vám, vašim zaměstnancům, rodinným příslušníkům a/nebo třetím osobám, jejichž Osobní údaje nám poskytnete. Naopak případné udělení souhlasu ke zpracování Osobních údajů pro marketingové účely dle bodu (vi) je zcela dobrovolné a není podmínkou pro poskytnutí našich zprostředkovatelských služeb a svůj souhlas k těmto účelům můžete kdykoli odvolat.

5. Právní základ zpracování

Dle ustanovení § 80 odst. 7 Zákona jsme v postavení pojišťovacího zprostředkovatele při distribuci pojištění povinni zpracovávat Osobní údaje týkající se fyzických osob zúčastněných na vzniku a změnách distribuovaného pojištění, a to včetně rodných čísel.

Výše uvedená povinnost platí, když ve vztahu vůči vám vystupujeme jako pojišťovací makléř, pojišťovací agent či jako jiný druh zprostředkovatele dle § 12 Zákona a zpracováváme vaše Osobní údaje.

Abychom vyhověli vašemu požadavku na zprostředkování uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou, zpracováváme příležitostně také Osobní údaje vašich zaměstnanců, rodinných příslušníků a/nebo dalších fyzických osob, které jsme od vás získali. Bez ohledu na to, zda jsme ve vztahu k vám v postavení pojišťovacího makléře, agenta či jiného zprostředkovatele (viz výše), zpracováváme takové Osobní údaje jen za účelem a v rozsahu nezbytném pro zprostředkování pojištění ve prospěch těchto fyzických osob (pojištěnců), jejichž Osobní údaje nám poskytnete.

Bez ohledu na to, zda jsme ve vztahu k vám v postavení pojišťovacího makléře, agenta či jiného zprostředkovatele (viz výše), zpracováváme Osobní údaje také pro splnění dalších právních povinností nad rámec Zákona v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (např. ve vztahu ke kontaktním údajům pro účely fakturace v souladu s předpisy v oblasti účetnictví a daní, předpisů týkajících se opatření proti tzv. praní špinavých peněz atp.), v souladu s příslušnými pravidly a pokyny vydanými ČNB a dále případně na základě našeho oprávněného zájmu jakožto správce údajů či oprávněného zájmu pojistitele/pojišťovny, který spočívá v určení, ochraně a výkonu našich právních nároků nebo nároků pojistitele/pojišťovny. K takovému zpracování může docházet i po ukončení smlouvy (mezi vámi a námi, případně mezi vámi a pojistitelem/pojišťovnou).

6. Rozsah zpracovávaných údajů, jejich zdroj a doba zpracování

Vaše Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který nám poskytnete prostřednictvím vyplněných dotazníků, sdělíte osobně, telefonicky nebo elektronicky podle typu pojištění, o jehož zprostředkování máte zájem, a dále v rozsahu nutném k zajištění plnění z pojistných smluv či správy nároků z nich. Osobní údaje tedy získáváme především přímo od vás, a dále od osob, které ve váš prospěch uzavírají pojištění, jakožto i od pojišťoven a dalších partnerů a osob, které nám poskytnou údaje související s vaším pojištěním nebo u kterých si tyto údaje ověřujeme. Konkrétní typ a rozsah Osobních údajů vždy závisí na účelů zpracování, např. typu poptávaného či sjednávaného pojištění či typu škodné události. Jedná se zejména o následující údaje:

Identifikační a kontaktní údaje:
jméno, příjmení a titul, rodné číslo (popř. datum a místo narození, pokud vám rodné číslo nebylo přiděleno), korespondenční adresa, adresa trvalého pobytu, státní občanství a stát narození, pohlaví, telefonní (popř. faxové) číslo, emailová adresa, pracovní pozice, plat, výška a hmotnost

údaje z průkazu totožnosti a řidičského průkazu:
číslo průkazu, vydávající orgán, doba platnosti průkazu, místo narození;

údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, zahrnující zejména vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním, pokud máte zájem o pojištění, zajištění plnění z pojistných smluv či správy nároků z nich, pro které je nezbytné tyto údaje posoudit, a tyto údaje nám dobrovolně předáte,

údaje z kupní smlouvy, leasingové smlouvy, nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o úvěru, údaje z katastru nemovitostí, údaje o vaši nemovitosti a domácnosti (např. plochu nemovitosti, rok kolaudace nemovitosti, počet členů domácnosti), údaje z účetnictví, údaje o osobním majetku, o vašem automobilu (např. kopie technického průkazu, nadstandardní výbava vozidla, zabezpečení vozidla, ujeté km), údaje z pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pokud máte zájem o pojištění, zajištění plnění z pojistných smluv či správy nároků z nich, pro které je nezbytné tyto údaje posoudit, a tyto údaje nám dobrovolně předáte,

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelů uvedených v článku 4 výše. Osobní údaje budeme zpracovávat vždy minimálně po dobu trvání pojistné smlouvy a budeme je uchovávat do konce desátého kalendářního roku od jeho zániku nebo do konce desátého kalendářního roku od konce pojistné doby. Pokud nedojde ke sjednání pojištění, budeme Osobní údaje uchovávat do konce druhého kalendářního roku od poslední komunikace s Vámi a to vše v souladu s § 80 odst. 4 Zákona.

Pokud již došlo k ukončení pojistné smlouvy, budeme dále zpracovávat Osobní údaje jen, pokud je to nezbytné ke splnění právní povinnosti po dobu určenou právními předpisy (jako jsou např. výše zmíněné předpisy v oblasti účetnictví nebo předpisy proti praní špinavých peněz), nebo pokud to po nás vyžadují či nás k tomu opravňují pravidla a pokyny ČNB (např. povinnost zajistit uchovávání dokumentace vyhotovené v souvislosti se zprostředkováním pojistných produktů po dobu zohledňující běh promlčecích lhůt, za účelem možnosti prokázání vynaložení odborné péče). Některé Osobní údaje můžeme rovněž uchovávat na základě našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v určení, ochraně a výkonu našich právních nároků, a to po dobu trvání promlčecích lhůt, nároků vyplývajících nebo souvisejících s našimi zprostředkovatelskými činnostmi, prodlouženou o 1 rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení budeme Osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

V případě, že jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů a tento souhlas odvoláte, ukončíme zpracování vašich osobních údajů pro účely, pro které byl souhlas udělen; takové odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (tj. před jeho odvoláním), ani na zákonnost zpracování Osobních údajů na základě jiných právních důvodů, než je udělený souhlas (např. oprávněný zájem či splnění právní povinnosti). Viz také bod 5.1 výše.

7. Sdílení a předávání Osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují distribuci pojištění poskytováním nebo zprostředkováním pojištění nebo zajišťují některé služby související s distribucí pojištění a zajištění, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení správců nebo zpracovatelů Osobních údajů.

Vaše Osobní údaje tak můžeme poskytovat resp. je sdílet zejména s následujícími příjemci, kteří budou obvykle v postavení správců:
(i) s partnerskými pojistiteli/pojišťovnami, jejichž seznam Vám poskytneme na vyžádání;
(ii) se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle právních předpisů nebo je-li to nezbytné pro uplatňování našich práv (např. Česká národní banka, soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně a další).

Vaše Osobní údaje dále můžeme sdílet zejména s následujícími příjemci, kteří jsou v postavení zpracovatelů:
(i) s našimi dceřinými či sesterskými společnostmi ze skupiny, a to zejména za účelem administrativní podpory;
(ii) s dodavateli našich IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k vašim Osobním údajům;
(iii) s vázanými zástupci a doplňkovými zprostředkovateli pojištění, včetně zprostředkovatelů mimo Evropskou unii, pokud budete chtít zprostředkovat pojištění s pojistitelem mimo Evropskou unii;
(iv) s externími právními zástupci, pokud je to nezbytné pro uplatňování našich práv nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Se zpracovateli Osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování Osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich Osobních údajů jako tyto Zásady ochrany Osobních údajů.

Seznam aktuálních zpracovatelů vašich osobních údajů Vám bude zaslán na vyžádání.

8. Způsob zpracování a zabezpečení údajů

Vaše Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců a dalších osob vykonávající zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovacího zprostředkovatele, kteří mají přístup k Osobním údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena Osobní údaje atd.

9. Vaše práva

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich Osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle těchto Zásad ochrany Osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

9.1. Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým Osobním údajům, které jako správce Osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich Osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování.

9.2. Oprava vašich Osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých Osobních údajů, které s námi sdílíte. Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše Osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše Osobní údaje.

9.3. Vymazání vašich Osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých Osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše Osobní údaje, které máme, pokud vaše Osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

9.4. Zpřístupnění a přenositelnost Vašich Osobních údajů

Máte právo získat Osobní údaje týkající se vaší osoby a Osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé vaše Osobní údaje (zejména tedy ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

9.5. Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých Osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše Osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich Osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich Osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

9.6. Stížnost u úřadu pro ochranu Osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu Osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

9.7 Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Pro tento účel kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje bezodkladně vymažeme.

9.8 Námitky proti zpracování

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo další zpracování nebude nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.“

Verze 3, platnost od 26.8.2019

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít